Bądź na bieżąco - RSS

 • Co to jest Codex Alimentarius?


  Kodeks Żywnościowy - Codex Alimentarius to zbiór międzynarodowych wytycznych i standardów dot. żywności.

  Kodeks tworzony jest przez powołaną w 1963 roku Komisję Kodeksu Żywnościowego (KKŻ - organ FAO i WHO, agendy ONZ ds. żywności, rolnictwa / zdrowia).  W skład KKŻ wchodzi obecnie 188 krajów. Prace KKŻ prowadzone są 27 Komitetach. Statutowym celem Kodeksu jest ułatwianie handlu międzynarodowego i ochrona konsumentów. Jednakże czy Kodeks chroni konsumentów? Mamy spore wątpliwości w tej kwestii...

  „Kodeks Żywnościowy jest politycznym ekwiwalentem współczesnych dokumentacji toksykologicznych, ponieważ zatwierdza i promuje w międzynarodowym handlu żywnością wszystko łącznie z pestycydami, naświetlaniem, biotechnologią i syntetycznymi odpowiednikami substancji leczniczych i odżywczych preferując je od naturalnych substancji.”
 • Wszystko, co mówiono ci o zdrowym odżywianiu, to bzdury

  kwiecień 15th, 2014 | Comments Off | Kategoria: OGÓLNE by admin

  Joanna Blythman: Wszystko, co mówiono ci o zdrowym odżywianiu, to bzdury

  Czy je­dze­nie zbyt du­żych ilo­ści mar­ga­ry­ny może szko­dzić? Tak zwani ”eks­per­ci”, któ­rzy od lat z pew­no­ścią w gło­sie za­le­ca­li nam za­stą­pie­nie tłusz­czów na­sy­co­nych, ta­kich jak masło, wie­lo­nie­na­sy­co­ny­mi sma­ro­wi­dła­mi, lu­dzie któ­rzy po­win­ni wie­dzieć co mówią, nagle stali się nie­pew­ni swego. Wy­glą­da na to, że de­spe­rac­ko sta­ra­ją się wy­brnąć z in­te­lek­tu­al­ne­go za­mę­tu w jaki wpa­dli i prze­for­mu­ło­wać wła­sne teo­rie.

  W ze­szłym ty­go­dniu nie­wdzięcz­na rola wy­ja­śnie­nia, dla­cze­go die­te­tycz­ny es­ta­bli­sh­ment wciąż sto­su­je się do dok­try­ny od­rzu­ca­ją­cej tłusz­cze na­sy­co­ne – choć dys­po­nu­je­my coraz więk­szym ma­te­ria­łem do­wo­do­wym, że na­le­ży od niej odejść – przy­pa­dła pro­fe­so­ro­wi Je­re­my’emu Pe­ar­so­no­wi z Bri­tish Heart Fo­un­da­tion. Otóż po prze­ana­li­zo­wa­niu przez fun­da­cję 72 badań aka­de­mic­kich, obej­mu­ją­cych ponad 600 ty­się­cy uczest­ni­ków, oka­za­ło się, że spo­ży­cie tłusz­czów na­sy­co­nych nie ma związ­ku z wy­stę­po­wa­niem cho­ro­by wień­co­wej. Wnio­ski te zga­dza­ły się z wy­ni­ka­mi innej me­ta­ana­li­zy, na pod­sta­wie któ­rej w 2010 roku usta­lo­no, iż ”nie ma prze­ko­nu­ją­cych do­wo­dów, że tłusz­cze na­sy­co­ne po­wo­du­ją cho­ro­by serca”.

  Ze­spół ba­daw­czy fun­da­cji nie po­tra­fił rów­nież zna­leźć żad­nych do­wo­dów na po­par­cie twier­dzeń – jakże czę­sto sły­sza­nych z ust pro­du­cen­tów mar­ga­ry­ny oraz apo­sto­łów ofi­cjal­nych wy­tycz­nych die­te­tycz­nych – że spo­ży­wa­nie tłusz­czów wie­lo­nie­na­sy­co­nych chro­ni serce. Co wię­cej, ba­da­cze pod kie­row­nic­twem dok­to­ra Ra­ji­va Chow­dh­ry, za­ape­lo­wa­li o szyb­ką re­wi­zję ofi­cjal­nych za­le­ceń ży­wie­nio­wych. – To bar­dzo in­te­re­su­ją­ce wy­ni­ki, które po­ten­cjal­nie otwie­ra­ją nowe ścież­ki ba­daw­cze oraz skła­nia­ją do po­now­ne­go roz­wa­że­nia na­szych obec­nych wy­tycz­nych – po­wie­dział.

  Dalej Chow­dh­ry ostrzegł , że na­le­ży wy­strze­gać się za­stę­po­wa­nia tłusz­czów na­sy­co­nych nad­mier­ną ilo­ścią wę­glo­wo­da­nów - ta­kich jak białe pie­czy­wo, biały ryż i ziem­nia­ki – albo cu­krem ra­fi­no­wa­nym i solą, jak ma to miej­sce w żyw­no­ści prze­two­rzo­nej. Obec­nie pro­mo­wa­na pi­ra­mi­da ży­wie­nio­wa za­le­ca, by po­sił­ki opie­ra­ły się na pro­duk­tach skro­bio­wych, więc jeśli ktoś od­ży­wia się tak, jak od lat su­ge­ru­ją mu pań­stwo­wi eks­per­ci, re­we­la­cje pro­fe­so­ra mogą go za­nie­po­ko­ić.

  Czu­je­cie się za­gu­bie­ni? A może sfru­stro­wa­ni, czy wręcz tra­ci­cie już cier­pli­wość? Z pew­no­ścią tra­cił ją pre­zen­ter BBC, któ­re­go obar­czo­no za­da­niem uzy­ska­nia ja­snej od­po­wie­dzi od Bri­tish Heart Fo­un­da­tion. Tak, Pe­ar­son zgo­dził się w końcu, że ”nie ma do­sta­tecz­nie wielu do­wo­dów, by sztyw­no trzy­mać się obec­nych wy­tycz­nych o zdro­wym ży­wie­niu”, ale też wspo­mnia­ne usta­le­nia ”nie zmie­nia­ją za­le­ceń mó­wią­cych, że spo­ży­cie zbyt du­żych ilo­ści tłusz­czu szko­dzi sercu”. Re­duk­cja ilo­ści tłusz­czów na­sy­co­nych po­win­na być tylko jed­nym z czyn­ni­ków wcho­dzą­cych w skład zbi­lan­so­wa­nej diety i zdro­we­go stylu życia. Sły­szy­cie ka­pa­nie w tle? To ofi­cjal­ne wska­zów­ki die­te­tycz­ne za­czy­na­ją spły­wać do ka­na­li­za­cji.

  Oczy­wi­ście już wcze­śniej mo­gli­śmy prze­ko­nać się, jak bez­na­dziej­nie błęd­na bywa ży­wie­nio­wa or­to­dok­sja. Jesz­cze nie tak dawno wbi­ja­no nam do głowy nie­pod­wa­żal­ny ”fakt”, że nie po­win­no się jadać wię­cej niż dwa jajka ty­go­dnio­wo, po­nie­waż za­wie­ra­ją cho­le­st­rol za­ty­ka­ją­cy nasze ar­te­rie. Ta pe­reł­ka die­te­tycz­nej mą­dro­ści zo­sta­ła po cichu ode­sła­na do la­mu­sa, kiedy nie można było już dłu­żej igno­ro­wać cię­ża­ru do­wo­dów na­uko­wych wy­ka­zu­ją­cych, że cho­le­ste­rol za­war­ty w ja­jach praw­nie nie ma wpły­wu na po­ziom cho­le­ste­ro­lu w na­szej krwi.

  Skut­ki anty ja­jecz­nej kam­pa­nii były głę­bo­ko ne­ga­tyw­ne. Po­ban­kru­to­wa­li pro­du­cen­ci jaj, ale przede wszyst­kim spo­łe­czeń­stwo tra­ci­ło do­stęp­ne, nie­dro­gie, na­tu­ral­ne i pełne war­to­ści od­żyw­czych po­ży­wie­nie. Ja­jecz­ni­cę na śnia­da­nie za­czę­ły za­stę­po­wać prze­my­sło­wo prze­two­rzo­ne płat­ki w kar­to­no­wych pu­deł­kach. Ale i tak wy­rzą­dzo­na szko­da była mniej po­waż­na od tej, spo­wo­do­wa­nej odej­ściem od tłusz­czów na­sy­co­nych, czyli masła i smal­cu, na rzecz mar­ga­ryn i ra­fi­no­wa­nych tłusz­czów płyn­nych.

  Przeczytaj Całość »

  Uwolnij się od toksyn z ciała i…umysłu

  kwiecień 10th, 2014 | Comments Off | Kategoria: Inne, OGÓLNE by admin

  „Post jest pokarmem dla duszy” mawiali dawni mistrzowie duchowi.

  Post jest dla organizmu fazą odpoczynku. Zmusza on organizm do sięgnięcia do swoich rezerw, a jego nieskończona mądrość sprawia, że spala on najpierw te substancje, których najmniej potrzebuje lub są mu zbędne. Są to produkty przemiany materii, które odłożyły się w tkance łącznej, w mięśniach, narządach, a potem wydala je.

  Zauważamy to obserwując jak zmienia się kolor i zapach wydzieliny jelitowej, kolor spojówek, obłożony nalotem uwalnianych toksyn język, zwiększa się kwasowość i gęstość moczu i intensywność jego zapachu (np. zapach dawno spożywanych leków), intensywność zapachu potu. Na początku postu mogą wystąpić nudności, wymioty, ponieważ organizm tą drogą stara się przyśpieszyć oczyszczanie. Unikamy złego samopoczucia poprzez oczyszczanie jelit (lewatywa- wydalamy kamienie kałowe, nierzadko pasożyty).

  Trzeciego, czwartego i piątego dnia oczyszczana jest wątroba. Kiedy wyczerpują się zapasy glikogenu w wątrobie (2-3 dnia postu) zaczyna się zmniejszać tkanka tłuszczowa, z powodu lepszego ukrwienia odczuwamy zwiększoną sprawność mięśni, organizm pozbywa się słabych komórek, pozostają te bardziej elastyczne. Poprawia się widzenie, wzmaga się zmysł powonienia i smaku. Zauważasz odmłodzenie organizmu.

  W czasie postu pojawia się wyraźniej nasza strefa cienia. Przypominają się dawne konflikty, które teraz mogą być uzdrowione i zintegrowane. Ciemniejsze strony naszej psychiki ukrywamy świadomie lub nieświadomie. Nie lubimy przyznawać się do agresji, zazdrości, nienawiści. Te emocje należą do życia i często nasza świadomość uznaje je jako energie przetrwania. Prawidłowo zrozumiane mogą stać się wartościowym składnikiem nas samych.

  Program treningowy tego odosobnienia wspiera wszystkich, którzy zechcą wprowadzić pozytywne zmiany w swoim życiu.

  W końcowym efekcie pojawia się w nas nastrój radości, świat postrzegany jest jako piękniejszy i bardziej harmonijny, odzyskujemy energie działania.

  IGEA - profilaktyczny program oczyszczający

  Anny Buczkowskiej

  psychologa i asystenta w Twoim życiu

  Dowiedz się więcej

  Przeczytaj Całość »

  Tagi: , , , , ,

  Żywienie,a zanieczyszczenia żywności

  kwiecień 10th, 2014 | Comments Off | Kategoria: OGÓLNE by admin

  Zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby i lasów powodują też zanieczyszczenia żywności. Z pyłem przez drogi oddechowe dostaje się do organizmu człowieka 20% ołowiu i kadmu, a z żywnością aż 80%. Głównymi nośnikami ołowiu, kadmu i rtęci są: podroby, mięso, ziemniaki i pieczywo.

  Najbardziej zanieczyszczone związkami azotu, które jako azotany i azotyny zamieniają się po spożyciu na rakotwórcze aminy są warzywa: marchew, ogórki, pietruszka, rzodkiewka, kapusta i sałata. Są to bowiem rośliny o płytkim systemie korzeniowym, którym czerpią wodę z najbardziej zanieczyszczonych, wierzchnich warstw gleby.

  Drzewa owocowe o głębokim systemie korzeniowym rodzą owoce mniej zanieczyszczone niż warzywa, jednakże to również zależy od ilości i rodzaju zastosowanych oprysków agrochemicznych.

  Jaką zatem mamy żywność w Polsce? Badania prowadzone w Instytucie Żywności i Żywienia, Państwowym Zakładzie Higieny, Instytucie Naukowo-Badawczym, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) i innych akademiach rolniczych oraz ośrodkach naukowych w Polsce wykazały, że nasza żywność jest dobra.

  Substancje obce, w niej zawarte są średnio dużo poniżej dopuszczalnej, rygorystycznej, polskiej normy. Nie wolno bowiem w naszym kraju uprawiać roślin jadalnych w zagrożonych ekologicznie okręgach, jak np. Górny Śląsk. Sprowadza się tam żywność z niezagrożonych obszarów. Lecz w naszym rozdrobnionym rolnictwie utrudniona jest kontrola jakości sprzedawanych produktów spożywczych i zdarzają się przypadki, kiedy zawartość w nich zanieczyszczeń grubo przekracza normę. Do najbardziej zanieczyszczonych zaliczają się obficie sztucznie nawożone i traktowane pestycydami uprawy szklarniowe.

  W wyrywkowych badaniach na rynku warszawskim przeprowadzonych przez zespół profesora S. Zalewskiego z SGGW wykazano, że wielokrotnie ponad normę zanieczyszczone ołowiem, kadmem oraz azotanami i azotynami okazały się zielona sałata i buraki. Średnio zanieczyszczona była marchew, a stosunkowo mało ziemniaki i brukselka. Stwierdzono, że powierzchniowo kumulują się substancje chemiczne na ziemniakach i burakach, a w marchwi i w sałacie - w głębi produktu.

  Komentarz StopCodex

  Przeczytaj Całość »

  ŚWIAT BEZ RAKA - naturalne terapie. Konferencja.

  kwiecień 9th, 2014 | Brak Komentarzy | Kategoria: AKCJE, Inne, OGÓLNE by admin

  KONFERENCJA ‘ŚWIAT BEZ RAKA –
  PROFILAKTYKA I NATURALNE TERAPIE ANTYNOWOTWOROWE’

  Szanowni Państwo,

  w dniach 23 i 24 maja 2014 w Domu Nauki przy ul. E.Schroegera 82/84 w Warszawie odbędzie się KONFERENCJA “ŚWIAT BEZ RAKA - PROFILAKTYKA I NATURALNE TERAPIE ANTYNOWOTWOROWE”, pierwsza tak kompleksowa konferencja na ten temat w Polsce.

  Zapraszamy wszystkich, którym bliska jest sprawa terapii naturalnych w profilaktyce i walce z rakiem, ale także i tych z Państwa, którzy mają wątpliwości co do skuteczności tych metod. Jesteśmy pewne, że po wysłuchaniu wykładów na temat badań nad tymi metodami, a także zebranych doświadczeniach w leczeniu, nabiorą Państwo przekonania, że to NATURA jest naszym najlepszym ‘lekarzem’ i daje nam szeroką paletę możliwości zarówno w zapobieganiu zachorowaniu, jak i leczeniu nowotworów.

  Celem konferencji jest przybliżenie każdemu z Państwa tych bardzo ważnych tematów, lecz także analiza porównawcza terapii akademickich i naturalnych, oczywiście w ograniczonym zakresie, na który pozwolą nam ramy konferencji. Duży nacisk kładziemy na aspekt psychiki i świadomości pacjenta w procesie zachorowania i leczenia, gdyż, jak dowodzi nauka, mają one ogromne znaczenie.

  Program konferencji może ulec zmianie.

  Ilość miejsc  na konferencji jest ograniczona, dlatego osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie swego udziału na adres: fundacja.qlt@wp.pl

  Przeczytaj Całość »

  Tagi: , , , , ,

  Związek szczepień z autyzmem udowodniony!

  marzec 11th, 2014 | Brak Komentarzy | Kategoria: SZCZEPIENIA by admin

  Zawarty w szczepionkach preparat rtęciowy uszkadza mózg i jest jednoznaczną przyczyną zaburzeń, zwanych autyzmem

  Po wielu latach przepychanek, oszustw i kłamstw, przemysł szczepionkowy musiał przyznać, że związek pomiędzy szczepionkami a autyzmem istnieje. Dane ujawnił PRWEB.com 19 lutego 2014 roku. Na nic się zdały zaprzeczenia, szkalowanie lekarzy i naukowców. Ujawnione dokumenty udowadniają niezbicie, że już od 20 lat zainteresowani sprzedawcy wiedzieli o tym, że zawarty w szczepionkach preparat rtęciowy uszkadza mózg i jest jednoznaczną przyczyną zaburzeń, zwanych autyzmem.

  Jak podała prasa medyczna, po prawie 10 latach niezwykle upartych starań dr Briana Hookera, profesora na Uniwersytecie Simson, przy pomocy senatorów Stanów Zjednoczonych, słynne CDC (Centers for Disease Control and Prevention) MUSIAŁO UJAWNIĆ DOKUMENTY DOTYCZĄCE BADAŃ NAD WPŁYWEM SZCZEPIONEK NA DZIECI. Dopiero oparcie się na ustawie o wolności informacji, słynnym Freedom Act – FOIA, pozwoliło na ujawnienie, że środek zwany tiomersalem, nadal używany np. w szczepionkach grypowych, ba, podawany nawet kobietom w ciąży i małym dzieciom, może spowodować autyzm i inne zaburzenia rozwojowe układu nerwowego.

  Dr Hooker, dzięki pomocy dwóch senatorów, otrzymał po 10 latach starań dane dotyczące 400 000 dzieci urodzonych pomiędzy 1991-1997 rokiem. Dane te były przeanalizowane przez epidemiologów z CDC, z dr Thomasem Verstraetenem na czele. Analiza tego materiału dowodzi jednoznacznie, że urzędnicy CDC wiedzieli o bardzo wysokim ryzyku zachorowań na autyzm, na zaburzenia snu, zaburzenia mowy i o innych poważnych uszkodzeniach Centralnego Układu Nerwowego, związanych z rtęcią, zawartą w preparacie zwanym tiomersal.

  Przeczytaj Całość »

  Tagi: , ,

  PILNE: Nasiona zagrożone !

  marzec 10th, 2014 | Comments Off | Kategoria: OGÓLNE by admin

  11 marca 2014 r. Parlament Europejski będzie głosował nad przyjęciem projektu rozporządzenia w sprawie materiału roślinnego przeznaczonego do reprodukcji, nazywany potocznie “rozporządzeniem o nasionach”.

  Wiele zapisów tego rozporządzenia jest niekorzystna dla polskich rolników, dla swobody wymiany nasion między rolnikami i dla różnorodności biologicznej w rolnictwie, zwłaszcza dla starych i regionalnych typów i odmian roślin.

  PODPISUJCIE petycję skierowaną do Prezydenta Parlamentu Europejskiego i do Przewodniczących Grup.

  http://www.freeseeds.eu/en/seed-regulation-back-beginning

  Tekst angielski:
  Dear Mr. President / Chairpersons

  I am deeply concerned about the threat posed to our crops by the new EU seed regulation!

  I am one of about 800,000 people in the EU who signed petitions to reject the EU seed regulation. I dislike the Commission’s proposal and I hope that my concerns do not fall on deaf ears.

  On 11 March 2014, the EU Parliament in Strasbourg will vote on how to proceed with the EU seed regulation. I am making an appeal to you now: it is not enough simply to invite the Commission to withdraw the proposal! Please make sure that a legislative resolution is adopted in plenary and do fully reject the Commission’s proposal to create a genuinely new EU seed regulation from the beginning. Only a fundamental review of the regulation can truly create better conditions for diversity.

  We must not allow bureaucratic and industrial standards to force rare varieties of fruits, vegetables and grains off the market and ultimately limit biodiversity. Industrially produced plants cannot become the rule: We want to eat, plant and sow what we like!

  Thank you!

  PS: Please give your support in the upcoming votes to a new EU seed regulation, from the very beginning.

  Więcej informacji:

  Co dalej z rozporządzeniem o nasionach?

  http://gmo.net.pl/2014/02/co-dalej-z-projektem-rozporzadzenia-o-nasionach/

  Projekt rozporządzenia w sprawie materiału roślinnego przeznaczonego do reprodukcji, nazywany potocznie “rozporządzeniem o nasionach” przedstawiony w dniu 6 maja ub.r. przez Komisję Europejską od początku wzbudzał wielkie emocje wśród organizacji rolniczych i ekologicznych, które rozpoczęły szeroką kampanię informacyjną na temat przewidywanych niepokojących skutków wejścia w życie proponowanych przepisów. Większość organizacji rolniczych i ekologicznych uważa, że uniemożliwiłyby one wymianę nasion i ich reprodukcję w gospodarstwach rolnych oraz kontynuowanie zachowania odmian ważnych dla różnorodności biologicznej, a przede wszystkim uzależniłyby rolników od dużych firm nasiennych. Oznaczałoby to finansową pułapkę dla małych gospodarstw, które i tak mają problemy z utrzymaniem się i dostępem do rynku, a nie można przecież dopuścić, by drobnymi krokami, poprzez zaostrzanie przepisów doprowadzano te gospodarstwa do upadku.

  Przeczytaj Całość »

  Czy rolnictwo ekologiczne w Polsce przetrwa?

  marzec 2nd, 2014 | Comments Off | Kategoria: ARTYKUŁY, OGÓLNE, ŻYWNOŚĆ by admin

  Czy to koniec ekologicznego rolnictwa? Rządowa polityka na kolejne lata może zahamować rozwój polskiego rolnictwa ekologicznego, które od wejścia Polski do UE rozwija się dynamicznie. W nowej perspektywie finansowej stawka dotacji do 1 ha ma być taka sama, ale zmniejszy się o połowę dotowana powierzchnia. To może być ewenement na skalę światową – przestrzegają eksperci.

  „Do rolników docierają informacje, że unijne wsparcie upraw ekologicznych zostanie zmniejszone. To jest niepokojące. Zależy nam na bezpiecznej, zdrowej żywności, a ta pochodzi przede wszystkim z gospodarstw ekologicznych, które zachowują większy reżim co do systemu produkcyjnego i ilości stosowanej chemii” – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Tadeusz Solarski, wiceprezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.

  Chodzi o projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przygotowany przez resort rolnictwa. Według ekspertyzy opracowanej przez senackie Biuro Analiz i Dokumentacji projekt ten przewiduje dalsze obostrzenia (wprowadzone już częściowo w ubiegłym roku), co może pogłębić regres polskiego rolnictwa ekologicznego. Przewidziano dopłaty o 50 proc. niższe od tych, które spożytkowano w PROW 2007-2013. Stawki dotacji do 1 ha pozostaną takie same, jak w PROW 2007-2013, za to zmniejszona zostanie o połowę dotowana powierzchnia.

  Przeczytaj Całość »

  Tagi: , , ,

  Rtęć powoduje autyzm!

  marzec 2nd, 2014 | Brak Komentarzy | Kategoria: OGÓLNE, SZCZEPIENIA by admin

  Timerosal jest środkiem konserwującym, dodawanym do szczepionek, ostatnio np. do szczepionek przeciwko grypie. Wbrew temu, co podają społeczeństwu w Polsce różnego rodzaju nawiedzeni szczepionkowcy, przy pomocy usłużnych specjalistów od żółtego dziennikarstwa, o tym, że rtęć szkodzi, wiedziano już od 1929 roku, od czasów przesłuchań w Kongresie USA. Badania bezpieczeństwa prowadzone w tamtym okresie udowodniły, że aż 22 osoby zmarły na zapalenie opon mózgowych po podaniu tiomersalu.

  Przemysł szczepionkowy, za pomocą mediów, dostarczał masę fałszywych informacji, starając się odwrócić uwagę społeczeństwa od tych morderstw, popełnionych rzekomo w imię dobra człowieka. Proszę pamiętać, że większość lekarzy otrzymuje taką samą dezinformację, jak potencjalni pacjenci. To są w większości te same wydawnictwa. Np. w Europie tuzem wydawnictw „naukowych” jest Elsevier, dysponujący, jak sam podaje na swojej stronie internetowej, ponad 7000 tytułów. Jest rzeczą pewną, że o tym, jaki artykuł się ukaże, a jaki nie, decyduje dział marketingu, a nie wartość danej pracy. Od 30 lat nie publikuje się żadnych prac porównujących działanie leków, czy metod stosowanych w medycynie. W Polsce Elsevier jest reprezentowany przez spółkę Urban&Partner.

  Przeczytaj Całość »

  Tagi: , , ,

  Kolejne dziecko umiera po szczepieniach!

  styczeń 31st, 2014 | Comments Off | Kategoria: ARTYKUŁY, SZCZEPIENIA by admin
  Kolejne dziecko umiera po szczepieniach! Kolejny niepotrzebny zgon w imię opętanej idei.

  Dr Jerzy Jaśkowski

  Zanotowaliśmy kolejny niepotrzebny zgon zdrowego dziecka po szczepieniach. W imię opętańczej idei konieczności szczepień każdego człowieka, na każdą chorobę, umiera coraz więcej dzieci.

  Jak doniosła prasa, w dwa dni po szczepieniu, zmarła w Kutnie 6-ciomiesięczna Basia. Basia została zaszczepiona szczepionką GSK  - Infanrix Hexa. Oczywiście spolegliwi dziennikarze zrzucają całą winę na karetkę pogotowia, która nie mogła dojechać do dziecka. Jeszcze bardziej usiłują rozmydlić sprawę tzw. specjaliści. Np. p.prof. A. Radziszewski, jeden z czołowych celebrytów wakcynologii [waka to po hiszpańsku krowa] twierdzi w rynekzdrowia.pl z dnia 18-01-2014, że: ”Nie ma mowy, by szczepionka skojarzona mogła być przyczyną śmierci. Zanim zostaną dopuszczone do użytku, wszystkie szczepionki przechodzą szczegółowe badania skuteczności i bezpieczeństwa” - podkreśla profesor i dodaje, że szczepionki skojarzone, które podaje się w pierwszych miesiącach życia, to tzw. martwe szczepionki. Generalnie te szczepionki są lepiej tolerowane niż szczepionki z komórkowym składnikiem. Podanie szczepionki skojarzonej zabezpiecza przed większą liczbą chorób zakaźnych itd, itp.

  To były dywagacje zwolennika szczepień. A jaka jest prawda? Już w 2011 roku, czyli dwa lata wcześniej, ujawniono, że szczepionka Infanrix Hexa firmy GSK, tylko w malutkiej Belgii, spowodowała 1742 powikłania i aż 36 zgonów, w okresie od 23 października 2009 do 22 października 2011 roku, czyli co dwa miesiące troje dzieci niepotrzebnie umierało, aby koncern, przy pomocy usłużnych …..mógł zarabiać.  Oprócz tych 36 bezpośrednich zgonów, zanotowano jeszcze 73 dalsze ofiary. I to tylko w jednym małym kraju!!!  Posiadając widzę, że lekarze belgijscy, tak jak i polscy, są zastraszani w zgłaszaniu powikłań i tylko do 10 % jest notowanych, to znaczy, że liczba zgonów mogła być 10-krotnie wyższa.

  Policzmy: w Belgii ok. 11 milionów mieszkańców, ginie ok. 40 [400] dzieci, to znaczy, że w Polsce, ok. 40 - to milionowym kraju, zginęła nie jedna Basia, ale ponad 120 [1200] dzieci. Oczywiście jest to bezpośredni dowód na to, jak naprawdę są zbierane dane, odnośnie powikłań poszczepiennych. A przypomnę, że od 1964 roku obowiązuje ustawa o konieczności zgłaszania wszystkich powikłań poszczepiennych. I co? I nic! Jak widać, nikogo nie obchodzi to, że ustawa jest martwa. A prawdziwa liczba wszystkich powikłań może sięgać kilkunastu tysięcy. I dochodzimy do sedna. Jeżeli osoba sprawująca funkcję nauczyciela akademickiego o tym nie wie, to o co naprawdę chodzi? Czy jest takim ekspertem, za jakiego chce uchodzić, czy też z innych względów opowiada prasie to, co kazano? Czy to brak wiedzy, czy pozamerytoryczne problemy?

  Po drugie, co w tej sytuacji taki osobnik przekazuje studentom? Ponieważ prasa podaje, że p.prof. A.Radzikowski pełni funkcję kierownika kliniki Gastroenterologii i Żywienia Dzieci WUM. Z JAKĄ WIEDZĄ WYJDĄ PRZYSZLI LEKARZE DO CHORYCH? Czy też jest to ten nowy chów sprzedawców dla wielkich koncernów, w myśl procedur opracowywanych za biurkami: co, ile i gdzie sprzedać?

  Przeczytaj Całość »

  Tagi: , , , ,

  Protest w Obronie Dzieci 2 lutego br

  styczeń 31st, 2014 | Comments Off | Kategoria: AKCJE, OGÓLNE by admin

  Szanowni Państwo,

  Dziękujemy serdecznie za podpisanie Petycji do posłów Parlamentu Europejskiego zachęcającej do odrzucenia Raportu Lunacek podczas głosowania 4 lutego 2014 r. Należą Państwo do ponad 133 000 obywateli UE (i jednocześnie do ponad 45 000 Polaków), którzy poprzez platformę CitizenGO wysłali listy do europosłów w tej sprawie. Do głosowania w zostało jeszcze parę dni. Warto zachęcić znajomych do podpisu pod petycją!

  Wierzymy, że dzięki wielkiej ogólnoeuropejskiej mobilizacji wpłyniemy na decyzje polityków.

  W naszej akcji sprzeciwiamy się nadawaniu przywilejów osobom LGBT w kwestii zawierania związków zrównanych z małżeństwem, adopcji dzieci i wykonywania zawodów pedagogicznych. Występujemy przede wszystkim w obronie dzieci, które same nie są w stanie zawalczyć o swoje prawa. W szczególności nie zamierzamy pozostać bierni wobec krzywdy i zgubnych skutków homoadopcji.

  Jako jeden z autorów podpisanej przez Państwa polskiej petycji, pragnę uprzejmie zaprosić na Protest w Obronie Dzieci 2 lutego 2014 r. (niedziela) o godz. 12:00 na Pl. Zamkowym w Warszawie.

  Tego samego dnia będą protestować z nami Madryt, Paryż, Lyon, Bruksela, Luksemburg i Rzym. Cała Europa wystąpi w obronie DZIECI, RODZINY i CYWILIZACJI, a przeciwko ustawom godzącym w PRAWO NATURALNE, DOBRO WSPÓLNE i ZDROWY ROZSĄDEK, czyli m.in. przeciwko Raportowi Lunacek.

  Przeczytaj Całość »

  Tagi: , , ,

  Dlaczego nie należy ufać urzędnikom zdrowia

  styczeń 23rd, 2014 | Comments Off | Kategoria: ARTYKUŁY, SZCZEPIENIA by admin

  W swoich wystąpieniach p.prof.magister Lidia Brydak zawsze powołuje się na Centrum Kontroli Chorób z Atlanty. Jako lekarze mamy zawsze ograniczone zaufanie do wszelkich decyzji administracyjnych, z prostego powodu, że jak coś nie wychodzi, to nigdy nie można znaleźć tego urzędnika, który kupił, podpisał zlecenia, czy ustalał listy refundowane. A to lekarz ma potem przed sobą rodzinę poszkodowanych pacjentów. To lekarze bezpośrednio odpowiadają za powikłania, a nie siedzący za biurkami urzędnicy, nie wiadomo z jakiego powodu zwani urzędnikami zdrowia. W celu dowartościowania się, wymyślili nawet pojęcie Zdrowia Publicznego. Publiczne to zawsze były domy zwane pospolicie burdelami. Z tym, że w burdelu pracował fachowy personel, a tego nie można powiedzieć o urzędnikach służby zdrowia po kursach paramedycznych.

  Ostatnie informacje z USA, z miejscowości słynnej z „Przeminęło z wiatrem” i pięknej Scarlet O`Harry, czyli z Atlanty, powiększają nasz, lekarzy niepokój, co do uczciwości wszelkich urzędników, pętających się przy służbie zdrowia. Właśnie doniesiono, że z-ca dyrektora laboratorium naukowego Biura Programu Praktyk, niejaka p.dr Kimberly Quinaly Lindsey i jej kochanek Thomas Joseph Westerman, lat 42, zostali zaaresztowani za molestowanie seksualne dzieci 12-letnich. Dr Kimberly Lindsey, lat 44, była znana już wcześniej z fałszowania danych, dotyczących tzw. epidemii świńskiej grypy.

  Dr Kimberly Lindsey pracowała w CDC od 1998 roku. Byłą jedną z wiodących postaci w kampanii propagandowej, świńskiej z nazwy, ponieważ był to stary, znany powszechnie lekarzom wirus grypy AH1N1. Jak wiadomo, była to tylko i wyłącznie propaganda producentów szczepionek. Żadnej pandemii nie było, a liczba chorych była zdecydowanie mniejsza, aniżeli w latach poprzednich. Dr Lindsey nie tylko podawała nieprawdziwe dane, ale utajniała występujące po szczepieniach powikłania. Wiedziała, że szczególnie niebezpieczne są szczepienia kobiet w ciąży, powodujące poronienia. Dzieci i kobiety ciężarne były w tym okresie celem kampanii reklamowej. Zanotowano oficjalnie ponad 3500 poronień. Ale jak podała sama CDC, notuje się od 1 do maksymalnie 10% powikłań, ponieważ lekarze z powodu obawy utraty pracy, nie zgłaszają powikłań. Innymi słowy, tak naprawdę było od 35 000 do 350 000 poronień. I oczywiście dilerzy przemysłu szczepionkowego ani razu o tym nie wspomnieli.

  Już w sierpniu 2009 roku okazało się, po opublikowaniu i wycofaniu szczepionki ze Szwecji, że występuje po szczepieniu wyjątkowo ciężkie powikłanie, zwane narkolepsją, czyli czasowym zwiotczeniem mięśni. U dzieci w wieku do 19 lat w Szwecji nastąpił wzrost takiego powikłania o 660%. Podobne powikłania wystąpiło w Finlandii, która także zakazała sprzedaży szczepionki przeciwko grypie. Zanotowano wzrost narkolepsja o 900%. To samo zanotowano w Japonii i wycofano szczepionkę z obrotu. Oczywiście producenci szczepionek robią wszystko, aby odsunąć od siebie podejrzenia, do tego stopnia, że nie ponoszą konsekwencji karnych z powodu powikłań, a wszelkie odszkodowania po powikłaniach pokrywane są z podatku obywateli. Czyli my wszyscy składamy się na leczenie tych biednych dzieci, a zysk idzie do prywatnej kieszeni koncernów! Sic!

  Dr Lindsey odegrała bardzo ważną rolę w tej kampanii dezinformacyjnej, w wyniku której tyle tysięcy osób zostało poszkodowanych. Grypa w roku 2009 była o wiele łagodniejsza, aniżeli inne grypy. Np. zamiast nagłaśnianych od 60 000 do 90 000 zgonów, zanotowano tylko 256 w całych Stanach Zjednoczonych. Ale z powodu grypy zmarło tylko 18 osób. Czyli 18 zgonów na 320 000 000 mieszkańców. W tej proporcji w Polsce były tylko 2 zgony z powodu grypy. Dla porównania rocznie umiera z powodu wypadków ok. 5000 ludzi, z powodu braku pieniędzy na operację ok. 3000 dzieci, a ponad 200 w czasie seksu. W samym województwie pomorskim z powodu raka notuje się ponad 5500 zgonów. W celu przestraszenia społeczeństwa, fałszowali na potęgę dane statystyczne. Także w Polsce ten proceder jest nagminnie stosowany. Zamiast podawać zachorowania na grypę oddzielnie od innych zachorowań górnych dróg oddechowych, czy zapaleń płuc, to pracownicy Instytutu Zdrowia (znowu to okropne słowo „Publicznego”) wrzucają wszystko do jednego worka. Można to łatwo sprawdzić na stronach internetowych tej instytucji. Czyli np. p. prof. magister Lidia Brydak, kierownik od grypy, po, jak sama mówi, przepracowaniu 40 lat, do tej pory nie umie rozróżniać tych chorób. Nie chcą podawać także danych, ilu z tych chorych otrzymało szczepionki, a ilu nie. Na szczęście możemy to pokazać na bazie danych z USA. Szarlatani od szczepień straszyli społeczeństwo, że z powodu świńskiej grypy w USA umrze od 60 000 do 90 000 ludzi. Prawda była, na całe szczęście, łaskawa dla obywateli, a okrutna dla szczepionkowców. Prawda obnażyła bowiem ich całkowity brak wiedzy w dziedzinie chorób zakaźnych, nie marketingu. Naprawdę w owym okresie w USA zmarło z powodu grypy i podobnych chorób, jak podałem wyżej, tylko 256 osób na 320 000 000 ludzi. Ale z tych 256 zamarłych, tylko 18 osób zmarło z powodu zakażenia wirusem grypy!!!

  Poprzez analogię w Polsce, ok. 40-milionowym kraju, z powodu grypy zmarły 2 osoby. A wydano kilkaset tysięcy szczepionek. Powtarzam, wg konsultanta chirurgii dziecięcej, w Polsce umiera rocznie z powodu wad serca, które można operować, ok. 3000 niemowlaków, z braku pieniędzy. Ale na szczepionki Ministerstwo ma pieniądze. Musicie sobie odpowiedzieć Szanowni Czytelnicy, jakie tutaj mechanizmy działają. Porucznik Pam Kunz z policji w Dekalb Count – stan Georgia, powiedział, że kaucja nałożona na dr Lindsey wynosi 200 000 dolarów. Dla porównania, Dr Lindsey nadzorowała budżet szczepionkowy, wynoszący 1 500 000 000 dolarów. No i to jest ta druga strona instytucji zajmujących się szczepionkami, na które tak często powołuje się p. profesor magister Lidia Brydak, „szefowa od grypy.”

  Autor: dr Jerzy Jaśkowski
  Kontakt do autora: jjaskow@wp.pl
  Dla „Wolnych Mediów”

  Tagi: , , ,

  Dlaczego nie należy szczepić dzieci? – 1

  styczeń 20th, 2014 | Comments Off | Kategoria: SZCZEPIENIA by admin

  Opublikowano:

  Pamiętaj to jest Twoje dziecko, powikłania Ty Matko będziesz musiała leczyć, Oni chcą tylko Twoich pieniędzy, wszystko jedno bezpośrednio, czy pośrednio.

  Upadek systemu oświaty w danym państwie nie jest nigdy przypadkowy. W Polsce powojennej obserwuje się taki upadek od 1974 roku, to jest od pierwszych reform zainicjowanych przez „naszego drogiego nadzorcę wesołego baraku genseka Edwarda Gierka” (J. Pietrzak). Pan ten rzekomo dostał pożyczki na reperowanie gospodarki kraju, a faktycznie pieniądze te powędrowały do Sowietów na budowę gazociągu orienburskiego, czy celulozowni zabajkalskiej. W Polsce zostały konsekwencje, to znaczy m.in. reformy mające na celu obniżenie poziomu oświaty. Wiadomo, niedouczonym społeczeństwem łatwiej się rządzi, a jeszcze lepiej sprzedaje mu wszelkiego rodzaj badziewia.[1]

  Rządy polegają bowiem na oskubywaniu tubylczego, mniej wartościowego społeczeństwa. Przypomnę, w średniowieczu podatek wynosił 10%, za rozbiorów od 15 do 18%. Za brzydkiego Hitlera aż 33%, a obecnie ponad 78%. I rzekomo wszystko wg nadzorców, także intelektualnych, jest w jak najlepszym porządku i żyjemy w ”wolnym” kraju. Państwu zależy na takim poziomie edukacji społeczeństwa, aby człowiek wykonywał podstawowe polecenia, ale absolutnie nie myślał. Dlatego np. wszelkie instrukcje obsługi przy zakupie sprzętu jakiegokolwiek są takie grube. To przyszło do nas z zachodu. Dawniej instrukcja obsługi sprowadzała się do kartki papieru i pokazania włącznika i wyłącznika urządzenia. Obecnie, te książeczki-instrukcje dotyczą nawet przysłowiowego żelazka. Ale także w USA już ten problem dostrzeżono. Podobno aż 80% zapytanych studentów nie wiedziało gdzie jest Irak, czy Afganistan, gdzie umierają amerykańscy chłopcy. Nie umieli wymienić licznych senatorów itd. A swoją drogą to ciekawe, że 320 milionowa Ameryka ma tylko 100 senatorów, czyli tyle samo, co 35-milionowa Polska![2]

  Do takich nikomu niepotrzebnych, a zyskownych w sprzedaży produktów należą niecelowe lekarstwa. Z bliżej nieznanych powodów szczepionki zaliczono do lekarstw. Jest pewien problem semantyczny ze szczepieniami masowymi, tzw. profilaktycznymi, ponieważ nikogo one nie leczą, a mogą powodować śmiertelne nawet powikłania. Natomiast jak sama nazwa wskazuje, lek powinien leczyć.

  DLACZEGO W OGÓLE ZAJMUJĘ SIĘ SZCZEPIENIAMI? Ponieważ jest to jeden z największych przekrętów w medycynie, porównywalny ze stosowaniem lewatywy jako leku na wszystko, czy puszczania krwi jako metody leczenia każdej choroby, co mieliśmy w minionych wiekach. Przypomnę, że jeszcze w 1872 roku leczono w USA choroby zakaźne, w tym ospę, puszczaniem krwi, nawet u małych dzieci. Oczywiście ze skutkami śmiertelnymi. Ale robiono to w majestacie medycyny zwanej uniwersytecką, lub jak kto woli, medycyny głównego nurtu.

  Przeczytaj Całość »

  Tagi: , , , , ,

  Szczepionkowi zwolennicy atakują dr Jerzego Jaśkowskiego

  styczeń 10th, 2014 | Brak Komentarzy | Kategoria: AKCJE, SZCZEPIENIA, WOLNOŚĆ by admin

  Nie można milczeć gdy to plugawe towarzystwo ludzi zwiących się lekarzami, a nie stosujących się do żadnej etyki, więcej, wysługujących się zbrodniczemu systemowi ludobójstwa szczepionkowego, próbuje zniszczyć jedną z najznakomitszych postaci w polskiej medycynie.
  Za dr Jerzym Jaśkowskim ujmuje się coraz więcej osób, w tym o najwyższym autorytecie, jak prof. dr hab. Maria Dorota Majewska, dzięki której m.in. udało się zapobiec potencjalnie tragicznych w skutkach masowych szczepień na tzw. „świńską grypę” w 2009 roku. List Pani profesor prezentuję w całości poniżej.
  Jeszcze raz przypomnę, że w 2009 roku Światowa Organizacja Zdrowia konspirując z rządami wielu krajów i mafią farmaceutyczną, próbowała wymordować szczepionkami miliony ludzi. „Pandemia” nie udała się, głównie dzięki odważnym dziennikarzom i naukowcom takim jak Jane Burgermeister, Wayne Madsen, dr Piotr Bein, porf. Maria Majewska czy właśnie dr Jerzy Jaśkowski. Potem w kilku krajach, m.in. w Polsce dołączyły służby i media.

  Jeśli dotąd nie doszła do was ta szokująca informacja. to krótko przypomnę, że firma Baxter wysłała do 16 laboatoriów 72 kg skażonego śmiertelnym wirusem ptasiej grypy materiału szczepionkowego. Gdyby nie przytomność czeskiego laboranta, który materiał ten sprawdził na fretkach (pozdychały), to mielibyśmy do czynienia z prawdziwą, a nie wirtualną pandemią – właśnie na skutek masowych szczepień, a nie rzekomego groźnego wirusa świńskiej grypy. Materiał nie mógł być skażony przypadkowo, bowiem laboratoria firmy Baxter mają najwyższy stopień bezpieczeństwa.  (zob. np. Skażone szczepionki i lobbing koncernów (TVN),   Szczepionki są ludobójstwem ).
  Dzięki swoim potężnym wpływom i kapitałowi mafiozi farmaceutyczni nie zostali ukarani. To co się teraz dzieje, także prześladowanie dr Jerzego Jaśkowskiego,  jest tego skutkiem, zatem należy za wszelką cenę doprowadzić do postawienia ich przed trybunały i skazania za ludobójstwo.  Prof. dr hab. Maria Dorota Majewska w e-mailu z dn. 7 stycznia pisze:

  Rozpoczela sie agresywna nagonka lobbystow karteli farmaceutycznych I establiszmentu medycznego na nieocenionego dra Jaskowskiego, ktory od lat informuje spoleczenstwo o zagrozeniach ze strony szczepien powolujac sie na raporty rzadowe, prace naukowe, doswiadczenie medyczne, doniesienia pacjentow oraz na …. ulotki firmowe dotyczace szczepien. Jest bardzo prawdopodobne, ze atakujaca pani doctor zostala wynajeta przez firmy farmaceutyczne, sama nie ma przeciez interesu w handlu szczepionkami (chyba ze rzeczywiscie ma). Nihil novi. W kazdym kraju, gdzie budzi sie swiadomosc spoleczna odnosnie szczepien, kartele farmaceutyczne kupuja sobie jakiegos dziennikarzyne lub pseudolekarza, do atakow na ludzi gloszacych prawde o szczepieniach. Apeluje o solidarne wsparcie dra Jaskowskiego.

  Sprawę prześladowania dr Jaśkowskiego wyjaśnia Justyna Socha ze stowarzyszenia STOP NOP, cytat pochodzi z tego samego e-maila prof. Majewskiej:

  Przeczytaj Całość »

  Tagi: , , , ,

  Akcja Ratuj Maluchy - do przodu!

  listopad 6th, 2013 | Comments Off | Kategoria: OGÓLNE by admin

  Witajcie,

  Spotkanie z premierem w ostatnią środę, niestety nie przyniosło żadnych
  konkretów. Premier wciąż chce wysłać sześciolatki do szkół, choć nie potrafił
  nam odpowiedzieć na pytanie po co to robi. Referendum to ostatnia szansa,
  żebyśmy mieli wybór w sprawie edukacji naszych dzieci.

  MEN wykorzystuje swoje struktury, kuratoriów i dyrektorów szkół, żeby
  zgłuszyć prawdziwy obraz polskich szkół zawarty w naszym raporcie “Szkolna
  Rzeczywistość 2013/2014″. Rząd boi się prawdy o sytuacji w oświacie i jest
  bardzo jest zdeterminowany, żeby odebrać nam prawo do referendum.

  Ale przecież my też jesteśmy bardzo zdeterminowani :) Walczymy do
  ostatniej chwili! Głosowanie już 8 listopada, czyli w piątek rano.

  Przed nami trzy zadania:
  1. Ludowcy nadal nie podjęli decyzji jak
  zagłosują w sprawie referendum!
  Trzeba dzwonić i pisać do biur PSL. Adresy
  tutaj

  2. Posłowie potrzebują motywacji. Dostali od Was już 840 tysięcy maili. Do
  piątku będzie milion :)

  przykładowy
  wzór maila i adresy

  3. Bądźcie z nami w sejmie 8 listopada! Zgłaszajcie się na adres:
  ratujmaluchy2013@gmail.com

  pozdrawiamy serdecznie
  Tomasz i Karolina Elbanowscy, Małgorzata
  Lusar, Katarzyna Staśkiewicz, Krystyna Bula, Katarzyna Mastalerz-Jakus, Anna
  Zielińska

  aktualności codziennie na Facebooku

  www.rzecznikrodzicow.pl

  www.ratujmaluchy.pl

  Stowarzyszenie i Fundacja Rzecznik Praw Rodziców
  —Działamy tylko dzięki pomocy darczyńców. Twoja pomoc jest
  ważna.
  Nr konta 28
  2490 0005 0000 4500 2748 0168
  Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, ul. Steinhausa
  2/52; 02-747 Warszawa

  Pedofilia „orientacją seksualną”? Już tak!

  listopad 4th, 2013 | Brak Komentarzy | Kategoria: OGÓLNE, ZDROWIE by admin

  Kolejny etap rewolucji seksualnej. Autorzy najnowszej edycji wydawanego przez Amerykańskie Stowarzyszenie Psychologiczne (APA) podręcznika diagnostycznego chorób i odstępstw od zdrowotnej normy wykreślili właśnie pedofilię z listy zaburzeń!

  Prezes APA o charakterystycznym nazwisku – Jeffrey Liberman

  Zdjecie/podpis za: Dziennik gajowego Maruchy

  Informacja jest dość skrzętnie zakamuflowana, ponieważ na oficjalnej stronie opisującej prace nad podręcznikiem znajduje się tylko wzmianka, że praktycznie nic się nie zmieniło, poza tym, iż pedofilię nazwano „zaburzeniem pedofilnym”. Jednak już lektura treści rozdziału “DSM5 Pedophilic Disorder Diagnostic Criteria 302.2 (F65.4)” wskazuje, że jest inaczej.

  O zaburzeniu pedofilnym mówimy odtąd – zdaniem APA – tylko wtedy, jeśli w ciągu ostatnich sześciu miesięcy dany człowiek odczuwał pożądanie lub/i współżył seksualnie z dzieckiem poniżej 13. roku życia i było to dla niego źródłem stresu lub trudności osobistych!

  Jest to analogiczne do uznawania homoseksualizmu za problem wyłącznie pod warunkiem, że dana osoba cierpi z powodu swoich skłonności homoseksualnych (tzw. homoseksualizm egodystoniczny opisany w podręczniku diagnostycznym ICD-10, w punkcie F66.1) W każdym innym przypadku homoseksualizm jest uznawany za normę.

  Autorzy DSM5 piszą wprost:

  “Jeśli osoby takie donoszą o braku poczucia winy, wstydu lub niepokoju związanego z tymi impulsami (pociągu seksualnego wobec dzieci – przyp. tłum) … a historia życia wskazuje, że nigdy nie działali zgodnie z tymi impulsami (czyli nie współżyli seksualnie z dziećmi – przyp. tłum), osoby takie mają PEDOFILNĄ ORIENTACJĘ SEKSUALNĄ, a nie zaburzenie pedofilne.”

  (Pedophilic Disorder Diagnostic Criteria 302.2 (F65.4))

  Na pozór jest to tylko niewinne doprecyzowanie, mające na celu uniknięcie stygmatyzowania osób, które czując pociąg seksualny do dzieci, nigdy żadnego dziecka nie zgwałcili. Przypomnijmy, że ta sama argumentacja stała za wykreśleniem homoseksualizmu ze spisu chorób – by uniknąć stygmatyzacji.

  Ta sama argumentacja stała za wykreśleniem w 1973 roku homoseksualizmu ze spisu chorób

  Jakie będą konsekwencje wprowadzenia nowej definicji?

  Przeczytaj Całość »

  Tagi: , , , ,

  Szkodliwość GMO. Fakty.

  listopad 1st, 2013 | Brak Komentarzy | Kategoria: ARTYKUŁY, DOKUMENTY I BADANIA, GMO by admin

  Minął niemal rok, odkąd francuski badacz i naukowiec Gilles-Eric Seralini opublikował wyniki swoich przełomowych badań dotyczących szkodliwych skutków spożywania genetycznie modyfikowanej (GM) kukurydzy produkcji Monsanto [artykuł i film o badaniu: GMO – szokujące wyniki pierwszego długotrwałego i niezależnego badania], a jednak nadal wyniki jego kontrowersyjnego odkrycia są dla wielu ludzi co najmniej niejasne. Aby uporządkować dostępną wiedzę, przedstawiamy dziesięć faktów na temat badań, o których prawdopodobnie nie było dotąd mowy w mediach głównego nurtu:

  1) Badanie Seraliniego dotyczyło toksyczności przewlekłej, a nie nowotworów. Niedługo po ich publikacji, wnioski Seraliniego zostały w złośliwy sposób podważone przez „sceptyków”, media i znaczną liczbę instytucji wspieranych przez właściwy przemysł, które zgodnie stwierdziły, że było to jedynie źle skonstruowane badanie nowotworów. Natomiast prawda jest taka, że ​​badanie Seraliniego było faktycznie badaniem toksyczności przewlekłej, do tego takim, które spełniło lub wręcz przekroczyło wszelkie przyjęte standardy naukowe.

  2) Nigdy wcześniej nie przeprowadzono jakichkolwiek innych długoterminowych badań na kukurydzy GM typu NK603. Pojawiające się pomruki niezadowolenia, sugerujące jakoby badanie Seraliniego było rzekomo sprzeczne z innymi podobnymi mu badaniami nie mają racji bytu, ponieważ nie ma śladów jakichkolwiek innych podobnych badań w przeszłości – badanie Seraliniego jest jedynym długoterminowym badaniem z udziałem kukurydzy GM Monsanto typu NK603 jakie kiedykolwiek zostało przeprowadzone .

  3) Nie było nic nieprawidłowego w doborze typów szczurów do badania Seraliniego. Kolejny popularny głos krytyki dotyczy wyboru szczura z gatunku Sprague-Dawley (SD) do badań. Dokładnie ten sam gatunek był wykorzystywany wielokrotnie przez Monsanto w trakcie 90-dniowego badania nad bezpieczeństwem stosowania GMO.

  4) Szczury SD i ludzie są w niemalże jednakowym stopniu podatni na rozwój raka. Wbrew krążącej opinii, szczury SD nie są z natury bardziej podatne na raka niż ludzie, a wręcz przeciwnie, ryzyko wystąpienia choroby jest u obu gatunków prawie takie samo. To czyni je idealnym wyborem na potrzeby długoterminowego badania dotyczącego bezpieczeństwa stosowania GMO, co skutecznie broni decyzji Seraliniego aby właśnie ten gatunek szczurów wykorzystać.

  5) Badanie Seraliniego było o wiele bardziej szczegółowe niż jakiekolwiek badania nad bezpieczeństwem stosowania GMO przeprowadzone przez Monsanto. Krytykowanie Seraliniego co do doboru metodologii badań jest hipokryzją ze strony społeczności głównego nurtu naukowego, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że jego metodologia jest o wiele bardziej rygorystyczna niż te stosowane przez Monsanto na potrzeby zdobycia zgody na wykorzystywanie GMO. Rozmiary próbek Seraliniego, procedury badawcze oraz wszelkie inne metody przekraczają standardy rutynowo stosowane przez przemysł biotechnologiczny.

  6) Odrzucenie wyników badań Seraliniego oznacza również odrzucenie wszystkich podobnych badań nad bezpieczeństwem wspieranych przez przemysł. Logicznie rzecz biorąc, nie ma sposobu by odrzucić wyniki badań nad szkodliwością kukurydzy GM przeprowadzonych przez Seraliniego jednocześnie nie odrzucając wniosków z badań wspieranych przez przemysł, tych, z których wynika, że kukurydza GM jest produktem bezpiecznym. Zatem, używając tych samych argumentów, których używali zatrudniani przez koncerny naukowcy i media atakujące Seraliniego, większość publikowanych danych na temat GMO jest sfałszowana, co oznacza, że ​ na rynku konsumenckim nie ma miejsca dla GMO.

  7) Badanie Seraliniego dowodzi zwodniczego charakteru badań zleconych przez przemysł. Będąc jedynym w swoim rodzaju i prowadzonym przez okres dłuższy niż 90 dni, badanie Seraliniego wykazało ponadto, że tak często negowane zagrożenia związane z GMO są jak najbardziej realne. Ujawniają się one jednak dopiero po przekroczeniu progu czasowego stosowanego we wszystkich badaniach wspieranych przez przemysł – pierwsze guzki pojawiły się nie wcześniej niż po upływie czterech miesięcy od rozpoczęcia badania Seraliniego.

  Przeczytaj Całość »

  Tagi: , , , , ,

  Czy i jak szczepienia mogą wywoływać autyzm – opracowanie prof. Marii Doroty Majewskiej z VAERS

  październik 31st, 2013 | Brak Komentarzy | Kategoria: AKCJE, SZCZEPIENIA, ZDROWIE by admin

  Ściągajcie, czytajcie i przekazujcie dalej!

  Gorąca prośba o rozpowszechnianie tego pliku pdf!

  Poniżej zamieszczam kilka cytatów i tabel, ale gorąco zachęcam do uważnego przeczytania całości:

  Chronicznie chore dzieci XXI w.

  Dzisiejsze dzieci i młodzież są najbardziej biologicznie uszkodzonym młodym pokoleniem w historii ludzkości.

  Pierwszym o inteligencji  średnio niższej niż u ich rodziców.

  Ponad 20% amerykańskich dzieci cierpi dziś na jakąś chorobę mózgu.

  Ponad 60%  – na jakąś chorobę chroniczną.

  Wg WHO będą one żyć średnio o 10 lat krócej niż ich rodzice.

  Autyzm: tragedia dzieci XXI w

  W USA są już miliony dzieci autystycznych (1 dziecko na 50/30)

  Epidemia autyzmu koreluje z epidemią szczepień niemowląt

  To rodzice jako pierwsi wskazali na związek autyzmu ze szczepieniami

  Szczepienia bezpieczne?

  Sąd Najwyższy i Narodowy Instytut Zdrowia w USA oficjalnie uznały szczepienia za „nieuchronnie niebezpieczne”.

  W Amerykańskiej rządowej bazie VAERS zarejestrowano ponad  5417  zgonów poszczepiennych (to tylko ok. 5% wszystkich prawdopodobnych, tzn. było ich >100 000).

  Rząd USA wypłacił od 1989 r. pond 2,6 miliarda $ odszkodowań za powikłania poszczepienne, w tym encefalopatie (autyzm).

  Establiszment  medyczno-farmaceutyczny nadal zaprzecza związkom autyzmu ze szczepieniami i sponsoruje zmanipulowane „badania”, z zamówionymi wnioskami, że szczepienia są całkowicie bezpieczne.

  Wszystkie niezależne badania (>20) oraz miliony rodziców na całym świecie wskazują na taki związek.

  Mit: Szczepionki ocaliły ludzkość od chorób zakaźnych

  Szczepienia miały bardzo ograniczony udział w zmniejszeniu umieralności na choroby zakaźne:

  Skuteczne były:

  Poprawa higieny  i wykształcenia rodziców

  Poprawa warunków życia (odżywienie, dostęp do czystej wody, kanalizacja)

  Produkcja i rozpowszechnienie syntetycznych antybiotyków  (1940).

  Współczesne doświadczenia krajów Europy Zachodniej: znacznie mniejszy procent rodziców niż w Polsce szczepi dzieci, lecz prawie nikt nie umiera na dziecięce choroby zakaźne (dane z ECDC).

  Autyzm i Szczepienia - Prof Maria Dorota Majewska by fnbgorg


  Za: http://astromaria.wordpress.com/

  Tagi: , , , , ,

  Apel do rodziców nachodzonych przez sanepid lub opiekę społeczną w miejscu zamieszkania

  październik 31st, 2013 | Brak Komentarzy | Kategoria: AKCJE, SZCZEPIENIA by admin

  Poznajmy i egzekwujmy swoje prawa.Nie pozwalajmy dłużej urzędnikom na bezkarne, rażące przekraczanie uprawnień wobec nas.

  Apelujemy do rodziców bezprawnie nachodzonych w miejscu zamieszkania/przebywania, przez urzędników sanepidu,opieki społecznej, policję itp. w związku z nieszczepieniem, o rozważenie przyjęcia poniższej taktyki i podjęcia odpowiednich kroków formalnych w związku z przekraczaniem uprawnień przez w/w urzędników.

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami nikt nie ma prawa uruchamiać wobec obywateli machiny interwencyjnej jedynie z powodu nieszczepienia.

  Podjęcie takich działań przez urzędników, nachodzenie w celu zastraszenia, udzielanie przy tym fałszywych informacji w celu nakłonienia do szczepienia (do tego najczęściej sprowadzają się wizyty w/w urzędników) kwalifikuje się jako przekroczenie uprawnień, naruszanie miru domowego, nękanie, a w przypadku wysuwania argumentu oddania sprawy do sądu rodzinnego, również jako groźby karalne (to już wiemy z orzeczeń sądowych, że sądy rodzinne nie mają prawa nakazywać szczepienia ani nie mają prawa orzekać czegokolwiek z powodu nieszczepienia).

  W związku z powyższym w przypadku kontaktu ze strony urzędników w sprawie szczepień, proponujemy stanowczo unikać form nieoficjalnych, tzn. jakiejkolwiek wymiany zdań nie potwierdzonej na piśmie lub w postaci zarejestrowanych nagrań audiowizualnych. Urzędnika można poinformować, że dopuszczacie Państwo wyłącznie kontakt pisemny lub rozmowę z rejestratorem obrazu i dźwięku po uzyskaniu pisemnej zgody urzędnika na nagrywanie (wkrótce wzór zgody na rejestrowanie).

  Urzędnicy muszą uzyskać świadomość, że ponoszą pełną odpowiedzialność administracyjną i karną za każdą fałszywie udzieloną obywatelowi informację i każdą bezprawną próbę zastraszenia obywatela.

  (wkrótce wzór pisma do Sanepidu w przypadku nachodzenia przez urzędników w miejscu zamieszkania/przebywania)

  Uprawnienia i obowiązki Inspekcji Sanitarnej

  Obowiązujące przepisy nie nakładają na Inspekcję Sanitarną obowiązku ani nie nadają uprawnień do kontroli obywatela w miejscu zamieszkania czy przebywania, w przypadku jedynie nieszczepienia. Musiałyby zachodzić inne podstawy w postaci uzasadnionego podejrzenia lub zdiagnozowania groźnej choroby zakaźnej i jednocześnie unikania przez osobę chorą leczenia. W każdym innym przypadku de facto nieformalna wizyta urzędnika  Sanepidu w mieszkaniu obywatela, stanowi przekroczenie uprawnień, nękanie i jest równoznaczna z próbą zastraszenia.

  Ustawa o Inspekcji Sanitarnej: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19850120049

  Ustawa o chorobach zakaźnych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20082341570

  Uprawnienia i obowiązki opieki społecznej

  Przeczytaj Całość »

  Tagi: , , , , ,

  Dalsze działania wymagane !Ratuj maluchy i starsze dzieci też

  październik 31st, 2013 | Brak Komentarzy | Kategoria: AKCJE by admin

  Sejmowa debata nad wnioskiem o referendum “Ratuj maluchy i
  starsze dzieci też” to nasz wielki sukces! W czwartek żyły nią wszystkie media. Zobacz:http://www.rzecznikrodzicow.pl/w-mediach

  Jak wiecie w ostatniej chwili pani marszałek zdjęła głosowania z porządku obrad a premier odmówił nam udziału w konferencji Forum dla rodziny. Po interwencji dziennikarzy premier zaprosił nas na spotkania na 30 października. Jeśli dojdzie do skutku poinformujemy Was o efekcie rozmów.

  Możemy się jednak spodziewać, że rząd zrobi wszystko, by doprowadzić do odrzucenia wniosku prawie miliona obywateli. My też musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby go przyjął!

  Wasze działania w ramach akcji Oświeć Posła przynoszą efekty.
  Wysłaliście już 520 tys. maili! Bezpośrednie spotkania, maile i telefony
  doprowadziły do opowiedzenia się za referendum wszystkich czterech klubów
  opozycyjnych, części posłów niezrzeszonych, a także, co jest wielkim sukcesem,
  kilku posłów koalicji. Do każdego klubu bezpośrednio dotarliśmy z raportem
  “Szkolna rzeczywistość”.

  To naprawdę może się udać, ale wszystko zależy od zaangażowania każdego z Was!

  CO MOŻNA ZROBIĆ?

  1) Przekonujemy PSL - tu wielu posłów wciąż się waha! Spotkaj się
  lub zadzwoń do posła ze swojego regionu lub dowolnego innego - w tej sprawie
  możecie kontaktować się z Kasią Staśkiewicz tel. 888 968 959, oswiecposla@gmail.com).
  Kontakt bezpośredni jest zawsze bardzo skuteczny! Przekonajcie posłów PSL, że
  jeśli zagłosują przciw referendum to oni osobiście i ich klub poniosą
  odpowiedzialność za fatalne decyzje rządu, i rodzice więcej na nich już nie
  zagłosują! Lista telefonów i adresów biur poselskich jest TUTAJ
  Koniecznie powiadomcie o Waszych działaniach lokalne media!

  2) Pikietujemy posłów! Udajcie się pod biuro poselskie posła, który
  nie odpowiedział nam jeszcze czy zagłosuje za referendum. Chętnych do pikiet
  prosimy najpierw o kontakt z Kasią Staśkiewicz w celu upewnienia się, czy dany
  poseł na pewno jest właściwym celem. Wystarczą 2-3 osoby (uwaga, nie może być
  więcej niż 14, potem jest wymagane zezwolenie) Na transparencie np. z
  prześcieradła piszemy hasło, stoimy godzinę, robimy zdjęcie i przesyłamy je na
  adres: oswiecposla@gmail.com i do lokalnych mediów. Wczoraj odbyły
  się już 2 takie pikiety - pod biurem Ryszarda Kalisza i Jacka Federowicza.
  Dzięki tej akcji poseł Kalisz powiedział nam że jest ZA!!!
  Lista haseł na transparenty do wyboru jest TUTAJ

  3) Piszemy
  MILION maili do posłów! Mamy już połowę. Tych, którzy jeszcze nie
  wysłali maila do posła w sprawie referendum, odsyłamy do przykładowej treści, która
  jest aktualizowana codziennie!

  Pamiętajcie, początkowo reforma miała wejść w życie
  już w 2009 roku!
  Wasz głos naprawdę się liczy!

  Pozdrawiamy
  Tomasz i Karolina Elbanowscy, Krystyna Bula, Małgorzata Lusar,
  Katarzyna Mastalerz-Jakus, Katarzyna Staśkiewicz, Anna Zielińska

  Więcej aktualności codziennie na Facebooku
  i stronach ratujmaluchy.pl i rzecznikrodzicow.pl

  Działamy tylko dzięki pomocy
  darczyńców. Twoja pomoc jest ważna.
  Nr konta 28 2490 0005 0000 4500
  2748 0168
  Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, ul. Steinhausa 2/52; 02-747
  Warszawa

  Tagi:

  Nie dla seksualizacji dzieci przez WHO

  październik 31st, 2013 | Brak Komentarzy | Kategoria: ARTYKUŁY, OGÓLNE by admin

  WHO onanizuje dzieci…

  Petycja do dr Margaret Chan

  Ta azjatka chce onanizować białe dzieci.

  Ta Azjatka chce onanizować białe dzieci.

  Pomóż nam zebrać jak najwięcej podpisów.

  Europejska grupa Światowej Organizacji Zdrowia wydała niedawno dokument pt. “Standardy Edukacji Seksualnej w Europie, który zaleca prowadzenie edukacji seksualnej dla dzieci i traktuje masturbację jako pożądane zachowanie każdego dziecka (s. 40-48 dokumentu)!

  Powiedz NIE seksualizacji dzieci przez WHO. Wyślij petycję do jej dyrektora – dr M. Chan.

  Dokument instruuje, jak zachęcać dzieci do niewinnie brzmiących (wbrew temu, co autorzy dokumentu proponują pod ich nazwą) zabaw pt. „Zagraj w lekarza w wieku 4 lat” czy jak zachęcać dzieci do „odkrycia pewnych seksualnych relacji między osobami tej samej płci” przed ukończeniem 6. roku życia.

  Ponadto, dokument propaguje ideologię gender, według której płeć jest wyłącznie kwestią uznaniową. Dokument nie został oparty na rzetelnych badaniach naukowych, lecz na ideologicznych postulatach.

  Autorzy dokumentu nie ukrywają, że chodzi im o seksualizację dzieci, chociaż używają modnej nazwy “edukacji seksualnej”. Powiedzmy stanowcze NIE pseudoedukacji, która odziera dzieci z ich wrażliwości, godności i zabiera im radosne dzieciństwo.

  Wysyłajmy petycję do dr Margaret Chan - Dyrektora Światowej Organizacji Zdrowia, z prośbą o natychmiastowe wycofanie tego dokumentu.

  Podpisanie petycji oznacza wysłanie wiadomości e-mail do dr Margaret Chan z adresu, jaki podajemy w okienku obok. Zachęcamy do drobnej zmiany tytułu petycji, co  dodatkowo uniemożliwi zakwalifikowanie wiadomości jako spam.

  LINK do petycji: http://www.citizengo.org/pl/298-domagamy-si%C4%99-natychmiastowego-wycofania-dokumentu-standardy-edukacji-seksualnej-w-europie

  Za:

  http://gazetawarszawska.com/2013/10/27/onanizuje-dzieci/

  Tagi: , , , , , ,

  Akcja Ratuj Maluchy - ciąg dalszy

  październik 25th, 2013 | Comments Off | Kategoria: AKCJE by admin

  Witajcie,

  Na wniosek klubu PO pani marszałek zdjęła z porządku obrad jutrzejsze głosowanie nad wnioskiem o referendum “Ratuj Maluchy i starsze dzieci też”!

  Akcja Oświeć Posła jest bardzo skuteczna, udało się zjednać posłów wszystkich czterech klubów opozycyjnych, wielu posłów niezrzeszonych a nawet kilku posłów koalicji. Wysłaliście też posłom ponad 200 tysięcy maili. Zapewne dlatego rząd przestraszył się, że przegra głosowanie nad Wnioskiem o referendum. A samo przedstawienie Wniosku i debata nad nim została przełożona na ostatni dzień posiedzenia 24 października.Nie usłyszeliśmy wyjaśnienia dlaczego nie będzie głosowania. Nie przestajemy działać!

  Przede wszystkim odebraliśmy już z drukarni raport ,,Rzeczywistość szkolna”. Dziś w sejmie rozdajemy go posłom. Raport udało się przygotować dzięki setkom relacji ze szkół, które przesłaliście i wydrukować dzięki Waszej pomocy (zebraliśmy ponad 5 tys. zł i udało się pokryć wszystkie koszty publikacji). Dziękujemy! Przesyłajcie posłom wersję raportu on-line i mail w sprawie głosowania:Raport Szkolna rzeczywistość (PDF)

  Głosowanie odbędzie się prawdopodobnie na posiedzeniu sejmu 6-8 listopada. Mamy jeszcze dwa tygodnie na przekonywanie posłów. Rząd też będzie chciał je wykorzystać. Koniecznie zgłaszajcie się do rozmów z tymi posłami, którzy się wahają jak głosować.

  Piszcie i dzwońcie do Kasi Staśkiewicz tel 888 968 959 oswiecposla@gmail.com

  Więcej aktualności codziennie na Facebooku i stronach ratujmaluchy.pl i rzecznikrodzicow.pl

  pozdrawiamy Tomasz i Karolina Elbanowscy, Krystyna Bula, Małgorzata Lusar, Katarzyna Mastalerz-Jakus,Katarzyna Staśkiewicz, Anna Zielińska Działamy tylko dzięki pomocy darczyńców. Twoja pomoc jest ważna. Nr konta 28 2490 0005 0000 4500 2748 0168 Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, ul. Steinhausa 2/52; 02-747 Warszawa Możliwe są również wpłaty on-line przez dotpay

  Tagi: , ,

  Szczepienia na grypę, czyli jak zdobyć milion dolarów. Tylko dla wakcynologów

  październik 25th, 2013 | Brak Komentarzy | Kategoria: SZCZEPIENIA, ZDROWIE by admin

  Dr Jerzy Jaśkowski

  Że grypa to doskonały interes, dla właściwych grup społecznych, nie trzeba wyjaśniać. Np. tylko Narodowy Instytut Zdrowia w USA [dziwna zbieżność nazw?] dostał w jednym roku 2011, ponad 272 miliony dolarów na badania nad grypą. Centrum Kontroli i Prewencji Chorób – CDC wydaje rocznie kolejne 160.000.000 dolarów na „planowanie” grypy. Nieprawdaż, że ładnie to brzmi? I to wszystko na chorobę, której PT wybitni klinicyści w renomowanym Oxfordzkim Podręczniku Medycyny Klinicznej z 1992 roku, nie poświęcili nawet jednej kartki, a uważali za stosowane zamieścić informacje o np. lordozie kręgosłupa, grzybicy paznokci czy bielactwie.

  Więc widzisz Szanowny Czytelniku jak łatwo wyciągać pieniądze z worka zwanego ubezpieczeniami społecznymi jeżeli się właściwie siedzi. Jednocześnie Centrum Kontroli CDC straszy szacunkami, że grypa powoduje straty w USA wielkości 80 miliardów dolarów. Prawie cały budżet Polski. Wyraźnie wyczuwalny jest ten strach u kapitalistów, z powodu tak ogromnych strat. Muszą coś robić aby zminimalizować owe straty. Ale w USA CDC nazywa się w prasie Centrum Dezinformacji o Chorobach. Jak można to sprawdzić, na informacje z tego ośrodka powołują się często pracownicy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego z Warszawy.

  http://www.cdc.gov/

  Na marginesie, omawiany przykład wyraźnie potwierdza porzekadło: „nic tak nie plami jak atrament”. Ile by dali szczepionkowcy aby stare podręczniki przymusowo spalono! Także staje się jasne, dlaczego nagle podaje się wersje elektroniczne podręczników. Płytka przeważnie już po 4-6 latach wymazuje się sama. I szukaj wiatru w polu.

  Jak podaje CDC na swojej stronie internetowej tradycyjnie szczepionki przygotowuje się z 3 wirusów grypy, a generalnie mamy ich ponad 100, tj. AH1N1, A H3,N2 i wirusy grypy B. Podobnie jak w POlsce, pomimo ewidentnego braku działania szczepionki, CDC zaleca szczepienie kobiet w ciąży.

  Przypomnę, że tylko w jednym roku 2009 w USA zanotowano ponad 3500 poronień po szczepieniu, a notuje się tylko około 10%, ponieważ kobiety na ogół porażone utratą dziecka nie chcą mieć nic do czynienia z CDC [czyli naprawdę mogło być 35000 poronień].

  CDC zaleca szczepienie ludzi starszych po 65 roku życia. Przypomnę: badania udowodniły, że w tej grupie wiekowej szczepienie ma taką samą wartość jak mycie rąk.

  Po myciu rąk jeszcze nikt nie umarł, a po szczepieniach są liczne powikłania.

  Przeczytaj Całość »

  Tagi: , , ,

  O szczepieniu wybiórczym i o kłamstwach fanatyków szczepienia wszystkiego, co się rusza

  październik 25th, 2013 | Brak Komentarzy | Kategoria: SZCZEPIENIA, ZDROWIE by admin

  Jajeczko nie może być częściowo nieświeże, czyli kilka słów o tzw. „szczepieniu wybiórczym” i o kłamstwach fanatyków szczepienia wszystkiego, co się rusza

  W społeczeństwie szybko wzrasta świadomość zagrożeń ze strony szczepień. Tragiczne w skutkach NOP-y stały się tak powszechne, że dziś trudno byłoby znaleźć kogoś, kto nie ma w rodzinie dziecka poważnie poszkodowanego przez szczepienia. Dzięki Internetowi wieści rozchodzą się błyskawicznie, nic więc dziwnego, że pseudonaukowe argumenty, działania internetowej hasbary, a nawet kampania toksycznego zastraszania rodziców skutkami ich rzekomej nieodpowiedzialności przestają przynosić pożądane skutki. Ludzie masowo przestają ufać lekarzom i coraz więcej rodziców kategorycznie odmawia poddawania swoich pociech szczepieniom.

  Kartele farmaceutyczne spod znaku ludobójczej IG Farben zaczynają odnotowywać poważne straty, a inżynierowie społeczni obawiają się, że ich plany depopulacji globu mogą stanąć pod znakiem zapytania. Żeby ratować budżet podjęto z jednej strony wielką kampanię reklamową przekonującą do szczepień, a z drugiej ośmieszającą nieszczepiących.

  CZY MOŻLIWE JEST ZUPEŁNE WYELIMINOWANIE CHORÓB? I CZY SZCZEPIENIA MOGĄ W TYM POMÓC?

  Życie to ryzyko. Życie bywa brutalne. W życiu nikt nikomu nie zagwarantuje 100% bezpieczeństwa. Możesz urodzić się z wadą genetyczną, zachorować, wpaść pod samochód, stracić pracę, zbankrutować lub może ci na głowę spaść przysłowiowa cegła z dachu. Nikt na to nie wynalazł szczepionki i na pewno nie wynajdzie. Dlaczego więc zdrowie miałoby być wyjątkiem od reguły w tym pełnym nieprzewidzianych sytuacji świecie?

  Czy jest sens w poddawaniu zdrowych ludzi ryzykownym zabiegom medycznym?

  Przyjrzyjmy się stosowanej przez propagatorów szczepień demagogicznej i kłamliwej argumentacji. Szczepionki typu 6 w 1 są bardzo niebezpieczne, więc będę je podawać pojedynczo i/lub szczepić wybiórczo. Nie można być trochę w ciąży, a jajeczko nie może być częściowo nieświeże.

  Tak samo jest ze szczepieniem: dziecko albo jest, albo nie jest zaszczepione. Szczepienie pojedynczymi szczepionkami lub tylko wybranymi to też szczepienie. Różnica jest jedynie taka, że tę samą dawkę toksyn podaje się w odstępach czasowych, co być może nieco ułatwia organizmowi walkę z nimi.

  Niemowlęciu, a nawet wcześniakowi, który ma niedojrzały system immunologiczny i niewytworzoną barierę krew-mózg wstrzykuje się bezpośrednio do krwiobiegu rtęć, aluminium, bakterie i wirusy, kurze białko, zwierzęce DNA i białko, tkanki abortowanych płodów, adiuwanty (skwalen), formaldehyd i mnóstwo innych toksyn, którymi zostaje na zawsze zatrute. Rtęć w szczepionkach (Tiomersal) niszczy neurony – bezpowrotnie! Gdyby podano te toksyny doustnie, organizm miałby szansę obronić się, przynajmniej częściowo, przed zatruciem, bo największy i najwydajniejszy układ odpornościowy znajduje się w przewodzie pokarmowym. Nawet rtęć, chociaż to jedna z najgroźniejszych trucizn, podana doustnie, (zazwyczaj) nie truje. Ale podana w zastrzyku bezpośrednio do krwiobiegu staje się śmiertelnym zagrożeniem.

  Zaszczepić zawsze można, ale odszczepić się nie da.

  NIE MA NIC LEPSZEGO I TAŃSZEGO NIŻ SZCZEPIENIA
  Przeczytaj Całość »

  Tagi: , , ,

  Tajemnice epidemii otyłości: Zmysł smaku

  październik 24th, 2013 | Brak Komentarzy | Kategoria: ARTYKUŁY, OGÓLNE, ZDROWIE, ŻYWNOŚĆ by admin

  Komercyjnie produkowana żywność zabija zmysł smaku. Ponad głowami konsumentów trwa wyścig chemiczny w tworzeniu coraz silniejszych dodatków oraz wzmacniaczy smaku - które poprzez proces adaptacji prowadzą do jego zaburzeń, a w konsekwencji - do otyłości. Niestety manipulacja smakiem jest legalna, zarówno w Europie jak i w większości reszty świata.

  Podczas gdy zdarza się, że ludzie tracą wzrok, słuch lub mowę - poza niefortunnymi wypadkami skutkującymi poważnymi urazami mózgu, rzadko zdarza się aby ludzie stracili zmysł smaku lub węchu. Z punktu widzenia ewolucji - zmysły te są najważniejszymi spośród zmysłów - a ich utrata w naturalnych warunkach oznacza chorobę, poważne niedożywienie, a nawet śmierć. Jednak zmysł smaku - w czasach gdy pożywienie zdobywa się na półkach supermarketów - wciąż odgrywa niezmiernie ważną rolę dla ludzkiego zdrowia i życia.

  Smak dzisiaj służy głównie jako wskaźnik głodu lub sytości. Hodowcy dzikich zwierząt w zoo wiedzą już od dawna, że zwierzęta należy karmić ich naturalną dietą - w przeciwnym wypadku zdechną. Ludzkość natomiast nie zna swojej naturalnej diety - a instynktownie polegając na zmyśle smaku - poddaje się chemicznej manipulacji producentów. W obliczu przybywających kilogramów, następuje zwątpienie w słuszność zmysłu smaku i akceptacja zaleceń autorytetów żywieniowych. Jak Andrew Weil napisał w swojej książce - “jedz ze smakiem, nie intelektem”.

  Smak jako forma komunikacji

  Smak w świecie zwierząt służy celom pozyskania substancji odżywczych i minerałów, których ich organizm w danym momencie potrzebuje. Zwierzęta wyszukują pokarm według pragnienia danego smaku, co jest rezultatem unikalnego zapotrzebowania organizmu. W tym przypadku smak działa nie tylko jako zmysł, ale także forma komunikacji organizmu ze światem zewnętrznym. Nasze zmysły smaku jednakże, nadmiernie stymulowane i chemicznie oszukiwane - obecnie potrzebują znacznie wyższego progu stymulacji. Na szczęście jest to jednak stan odwracalny.

  Warto zwrócić uwagę na fakt, że ludzie faworyzują różne smaki w zależności od metabolizmu, jaki posiadają. Twórcy Diety Metabolicznej zaadresowali ten problem już dawno temu - i mało tego - odkryli oni, że ludzki smak się nie myli. Otóż zauważyli oni, że tendencja w kierunku danego smaku u ludzi, prowadzi także do optymalnego dla nich żywienia. Dla przykładu metabolizm o silnej dominacji Parasympatycznego Układu Nerwowego równoważy szybką utylizację energii, poprzez uwrażliwienie na smak umami (mięsny) oraz tłusty - czyli substancje wolno-strawne.

  Dodatkowo minerały i makroelementy zawarte w mięsie oraz witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, idealnie uzupełniają zapotrzebowanie takiej osoby na poziomie biochemicznym. Każdy z nas posiada preferencje żywieniowe - sympatie i antypatie dotyczące różnych produktów spożywczych. Te jednak, mogą pozostać w uśpieniu z dwóch głównych powodów. Po pierwsze, ludzie obecnie mają skłonność do mieszania smaków przy każdym posiłku. Po drugie, smaki jakich doświadczamy w naszej diecie są nienaturalnie intensywne dla kubków smakowych.

  Takie bombardowanie smaku doznaniami, bez wątpliwości prowadzi do zwiększenia sprzedaży, jak również przyczynia się do powstania epidemii otyłości. Producenci żywności dążą do zalania swoich konsumentów euforią smaku. Do produktów dodawany jest o 1000 razy słodszy niż cukier aspartam, czy wzmacniacze smaku takie jak glutaminian sodu - który powoduje, że wszystko jest pyszne. Przykładem może być tutaj pojawienie się swojego czasu, popularnych w Polsce “zupek chińskich” - wody z makaronem okraszonej chemicznym doznaniem pysznego smaku.

  Więcej doznań, więcej smaku!

  Przeczytaj Całość »

  Tagi: , , ,

  Szczepienia są kompletnie bezużyteczne

  październik 24th, 2013 | Brak Komentarzy | Kategoria: SZCZEPIENIA, WOLNOŚĆ, ZDROWIE by admin

  Portal NaturalNews śledzi konsekwentnie kwestię tak zwanych szczepień ochronnych. Zwykle kwestionuje też ich skuteczność. Tym razem podaje informacje wskazujące na to, że władze prowadzące masowe szczepienia nie tylko wiedzą, że są one skuteczne, ale też maja świadomość, że mogą zagrażać życiu.

  Według zaleceń większości narodowych programów szczepień statystyczny człowiek podczas swojego życia otrzymuje do 30 dawek tych podejrzanych substancji. Władze nakazują wstrzykiwanie tych pseudo lekarstw dla zdrowych już w okresie niemowlęcym, co może powodować niedorozwój systemu odpornościowego dzieci. Potem podaje się dzieciom dziesiątki kolejnych preparatów. Dodatkowo próbuje się wymuszać na ludziach szczepienie się przeciwko grypie nawet jeśli na ulotkach tych specyfików są ostrzeżenia, że sama szczepionka „może wywołać skutki grypopodobne”.

  Na wszelki wypadek nie prowadzi się rzetelnych badań na temat tak zwanych NOPów, czyli negatywnych odczynów poszczepiennych. Wszystkiego dopełnia wszechobecna proszczepionkowa propaganda, wedle której specyfiki te są zbawieniem ludzkości. Tak rozumuje zdecydowana większość ludzi, którzy z ufnością nadstawiają rękę swoją i swoich dzieci. Otrzeźwienie takich ludzi przychodzi zwykle, gdy jest już za późno i szczepienie przyczyniło się do powstania niepełnosprawności, zwykle w wyniku powikłań neurologicznych.

  Co jakiś czas pojawiają się raporty naukowe opisujące realne skutki tak zwanej wyszczepialności. Na przykład ten sporządzony przez dr Luciję Tomljenovic. Ujawnia ona brytyjskie rządowe dokumenty z ponad 30 lat działalności szczepień. Obraz, jaki pojawia się po lekturze jej pracy jest przerażający. Potwierdza to, że rząd naciskając na szczepienia wie jednocześnie o ryzyku związanym z ich wykorzystaniem, a także zdaje sobie sprawę, że nie stanowią one rzeczywistej ochrony przed chorobami, którym mają rzekomo zapobiegać.

  Przedstawiona przez nią prawda na temat szczepień zdaje się wskazywać na tym, że głównymi beneficjentami ich powszechności nie są bynajmniej ich użytkownicy, ale wielkie koncerny farmaceutyczne, które uczyniły z tych rządowych przymusowych programów lukratywne źródło zarobków.

  Przeczytaj Całość »

  Tagi: , ,
  The requested domain is disabled
  Pieprasītais domēns ir atslēgts.

  Detalizētakai informācijai Jums jāsazinās ar mums:
  E-pasts: info@cloudhosting.lv
  Telefons : (371) 66 66 29 69.
  Web: www.cloudhosting.lv
  The requested domain is disabled.

  For more information, you should like us to contact:
  E-mail: info@cloudhosting.lv
  Phone: (371) 66 66 29 69.
  Web: www.cloudhosting.lv
  Запрашиваемый домен отключён.

  Для получения более подробной информации Вам следует связаться с нами:
  E-mail: info@cloudhosting.lv
  Телефон: (371) 66 66 29 69.
  Web: www.cloudhosting.lv